KISKOMPLEX – MŰSZAKI SZAKIRÁNY


Konzulens: WETTSTEIN Domonkos PhD
A tantárgy kimérete: heti 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
Kreditpont értéke: 6
Követelmény: félévközi jegy


TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV // 2019

A mobilitás hálózatai nem csak a közlekedés funkcionális terei, de a mindennapi találkozások és a közösségi élet csomópontjai is. Csepel ma rozsdás iparnegyedeivel kihívásokkal teli barna mezős területként várja a fejlesztések megindulását: a szigeten mind az infrastruktúra, mind a közösségi identitás erősen erodálódott állapota szükségessé teszi az innovatív megoldások keresését. A féléves munka Csepel jelenlegi állapotának építészeti problémáira keres válaszokat. Célunk a szigetre olyan kísérletező alkotások készítése, amelyek alkalmasak a közösségi mobilitás és a műszaki-szerkezeti innováció együttes, modell értékű megoldására.

A virtuális és valós téri hálózatok egyre növekvő számú adatforrásaival új képet alkothatunk a mindennapi élet lüktetéséről. A mozgás dinamikus formái mellett azonban a várakozás statikus-meditatív helyzetei is meghatározóak a mindennapi útvonalainkban: a mobilitás építményei a találkozásoknak, a közösségi élet fórumainak is teret adnak. Épp ezért a közösségi identitás alakításában a környezettudatosság is fontos, a városlakók számára szemléletformáló eszköz. A kerékpáros szolgáltatások, a HÉV vonalak, hajó és kompkikötők egy új zöld infrastruktúra kiépítéséhez adhatnak kiindulást.

Kiskomplexen célunk, hogy a szerkezeti szakirányos hallgatók műszaki képességeire építve alakítsuk ki az egyedi tervezési módszertant. A tantárgy speciális, urbanisztikai metodikájában lépésről lépésre építjük fel az alkotás műszaki és formai szintézisét. A folyamat kiindulásaként urbanisztikai szintű problémafelvetések lehetőséget adnak a több léptékszintet átfogó analízisre és az erre épülő komplex formaalkotásra.

A félév során a regionális lépték felől, a közösségi közlekedés hálózatainak vizsgálatával tervezzük meg egy hálózati csomópont kialakítását [m=1:500], majd egy elemének építészeti koncepcióját [m= 1:200]. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionális és települési problémák megismerésére, majd olyan válaszok keresésére, melyek felelősségteljes és reális lehetőséget jelenthetnek ezek megoldására. Célunk építészeti és környezettudatossági szempontból is modell értékű konstrukciók kidolgozása.

LÉPTÉKVÁLTÁSOK: Tervezésmódszertani szempontból a félév három szakaszra bontható. Az egyes fázisokban eltérő léptékszinteken keressük a Kiskomplex műfajából adódó műszaki-formai kérdések szintézisét.

  • RÉGIÓ – HÁLÓZATI KAPCSOLATOK / Ismerkedés a regionális, települési, környezeti adottságokkal, a közösségi közlekedés hálózataival: diagnózis // 3-4 hét
  • AKCIÓTERÜLET – HELYKIJELÖLÉS ÉS VISZONYULÁS / Koncepció megfogalmazása és az akcióterületek kijelölése / 2-3 hét
  • ÉPÜLET – IDENTITÁS ÉS VISELKEDÉS / Épület tervek elkészítése 1:200 (kivételes esetben 1:100) léptékig, a hozzátartozó környezet bemutatásával és megtervezésével, a kontextus értelmezésével // 6 hét

A Kiskomplex a műszaki szakirány hetedik félévének önálló tervezési tárgya, mely előkészíti az ezt követő két Komplex tervezés tárgyat.  A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, és az elfogadott vázlattervek teljesítése, valamint a féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves munka során készített terv értékeléséből adódó gyakorlati jeggyel zárul.

JELENTKEZÉS a wettstein@urb.bme.hu címen.

Budapest, 2019. május 29.
Wettstein Domonkos PhD
BME Urbanisztika Tanszék